Měření tepla INMES Praha menu contact

Kontakty

INMES, spol. s r.o.
Slezanů 7
169 00 Praha 6

IČO 48583391

DIČ CZ 48583391

Zapsán v OR vedeném
Městským soudem
v Praze vl. 17590 odd. C

Upsaná část základního
kapitálu: 140.000,- Kč

Splacená část základního kapitálu: 140.000,- Kč

Telefon - fax
+420 233 326 817
+420 233 336 833

Jednatel
+420 602 251 088

Technici (Po-Pá 8-16)
+420 602 774 185
+420 724 969 652

E-mail
inmes@inmes.cz

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Účelem toho dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „společnosti“, je tím míněna společnost INDUSTRY MEASURING,spol. s r.o.,ve zkratce INMES,spol. s r.o..

Identifikace správce a zpracovatelů

Odpovědným za řádné zpracování a bezpečnost osobních údajů je společnost INDUSTRY MEASURING,spol. s r.o.,ve zkratce INMES,spol. s r.o. se sídlem Slezanů 7, 169 00 Praha 6, IČO: 48583391.

Pro řádné zpracování a v rámci plnění smluvních vztahů a legislativy společnost využívá dalších zpracovatelů a externí správy IT systémů. Předávání dat do třetích zemí neprobíhá.

Ohledně požadavků či dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů se můžete obrátit na našeho pověřence na ochranu osobních údajů a odpovědného pracovníka dostupných na gdpr@inmes.cz.

Účely zpracování osobních údajů

Hlavní činnost společnosti souvisí s měřením spotřeb a odečty vody a tepla. Uzavřením smlouvy s naší společností se stáváte naším smluvním partnerem. Abychom mohli plnit řádně povinnosti ze smlouvy (např. instalace, odečty, správa a servis, a další) musíme pracovat s Vašimi osobními údaji uvedenými ve smlouvě, nebo při plnění předmětu díla.

Zpracovávané osobní údaje a právní základy pro zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údaj pro stanovené účely je smlouva uzavřená mezi Vámi a naší společností. Za účelem plnění smluvních povinností budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, uvedené ve smlouvě. Dále budeme průběžně za účelem provedení vyúčtování zjišťovat Vaši spotřebu tepelné energie a vody.

Poskytnutý emailový a telefonní kontakt je potřeba jak k plnění některých stanovených účelů, tak k plnění povinnosti GDPR – ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů. Díky stanovení kontaktu a případné pravidelné aktualizaci tohoto kontaktu s Vámi budeme moci rychleji a efektivněji komunikovat.

Forma zpracování a přístupy k osobním údajům

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak elektronicky tak písemně. Data v elektronické podobě jsou ukládána na sdílené disky v datacentru naší společnosti. Přístupy k osobním údajům na sdílené disky mají pouze zaměstnanci společnosti, pričemž jsou dále omezeny a řízeny. Písemná dokumentace je uchovávána v uzamykatelných kartotékách, do kterých mají přístup pouze určení zaměstnanci společnosti. Likvidace elektronických i písemných dat probíhá pravidelně dle skartačního řádu.

Doba zpracování osobních údajů

Lhůta, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat, je po dobu trvání uzavřené smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, případně dalších lhůt plnyoucích z legislativy (např. archivace,  promlčecí lhůta a další).

Prava subjektů údajů

Přístup k Vašim osobním údajům - máte právo požádat žádost o přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Poskytneme Vám informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, komu jsou data předávána, jaké je lhůta pro zpracování a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny.

Právo na editaci osobních údajů - máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění.

Právo na výmaz a zapomenutí – máte právo na to, požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány bez právního základu , tedy neoprávněně. Vaše osobní údaje jsou v rámci zpracovávání likvidovány dle skartačního řádu. Právo na zapomeutí přichází ve chvíli, kdy již neexistuje žádný legitimní účel ani lhůt pro další zpracování osobních údajů.

Námitka proti zpracování - máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu – např. pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci našeho obchodního vzathu. Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány.

Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – např. v případě vznesení námitky proti zpracování osobních údajů do té doby, dokud se neposoudí oprávněný zájem v rámci námitky proti zpracování osobních údajů.

Právo ne přenositelnost - máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli výpis Vašich osobních údajů, abyste je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy.

Právo podat podnět na ÚOOÚ – v případě, že budete mít podezření na protiprávní zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz).

Právo nebýt součástí automatizovaného rozhodování s právními účinky - automatizovaným rozhodováním je takové rozhodování, které činí stroj bez zásahu člověka, a které má pro subjekt údajů právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). Automatizované rozhodování je možné, pokud je nutné k uzavření a plnění smlouvy a dále se souhlasem subjektu údajů. K takovému zpracování však v naší společnosti nedochází - do zpracování vždy vstupuje a rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

 

Akce

Důležité info

Neustále stoupající ceny energií nás nutí hledat stále nové úspory, vždyť každé ušetřené procento může znamenat stovky i tisíce korun v rodinném rozpočtu. Jedním z účinných prostředků je měření tepla v bytech.

více >>